നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന കേരള ഭക്ഷണങ്ങൾ 

ഉണ്ണിയപ്പം 

സേമിയ പായസം 

കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് 

പൊറാട്ടയും ബീഫും 

ബീഫ് ബിരിയാണി 

പുട്ടും കടലക്കറിയും 

01

ഓണം സദ്യ 

കഞ്ഞിയും പയറും