മൊബൈൽ  ഫോണിലെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ

ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ  ചെയ്യാം 

ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മീഡിയ ഫയൽസ്  കോപ്പി ചെയ്യാം 

External SD കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം

Do it in just five steps

മീഡിയ ഫയലുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം 

മികച്ച സ്റ്റോറേജ് ക്ലീനിംഗ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാം 

 മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ സന്ദർശിക്കൂ